DELIRIUM@NET

Cel i zakres działania

Celami Sieci są:

1. utworzenie międzynarodowej sieci partnerskiej;
2. promocja sztuki współczesnej, z głównym uwzględnieniem muzyki współczesnej;
3. upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej i jej autorach;
4. promowanie sztuki jako narzędzia integracji społeczeństw i narodów Europy orazświata;
5. wpływ na percepcję i odbiór kultury współczesnej poprzez działaniamiędzyinstytucjonalne;
6. działania promujące młode talenty muzyczne;
7. edukacja kulturalna i muzyczna;
8. otwarcie na nowe i niestandardowe formy uprawiania sztuki;
9. wytworzenie dobrych praktyk wśród sponsorów i mecenasów.


Realizcja celów odbywać się będzie poprzez realizację następujących zadań:


1. wspomaganie kadry managerskiej;
2. umożliwienie kontaktów z artystami i kompozytorami;
3. organizację warsztatów, konferencji i spotkań dla managerów i osób zarządzających instytucjami kultury;
4. wymianę międzykulturową i międzypokoleniową;
5. organizację wspólnych rezydencji artystycznych i kompozytorskich;
6. zamawianie dzieł sztuki u twórców współczesnych;
7. wymianę informacji dotyczących najnowszych trendów panujących w sztuce;
8. wymianę informacji dotyczących najnowszych technologii związanych z rynkiem kultury;
9. prowadzenie badań nt.percepcji sztuki współczesnej
10. współpracę z przedstawicielami sztuki i kultury krajów i społeczności Europy;
11. skupianie wokół idei sztuki aktualnej twórców, krytyków, miłośników sztuki,przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury, sponsorów i mecenasów;
12. prace nad katalogowaniem i archiwizacją oraz ułatwieniem dostępu do dorobku artystycznego artystów kompozytorów;
13. działalność edukacyjną, propagatorską, informacyjną i wydawniczą w zakresie twórczości plastycznej, literackiej, muzycznej, teatralnej oraz innych dziedzin sztuki;
14.współpracę z instytucjami publicznymi, mediami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Delirium-Edition oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami i uczelniami artystycznymi i nieartystycznymi, oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Sieci.